Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

a) Provozovatelem internetové stránky majordomus.online (dále jen „Portál“) je Jiří Kracík, IČO 40640621 V Olšinách 75, Praha 10  (dále jen „Provozovatel“).

b) Provozovatel vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), které upravují některá práva a povinnosti Provozovatel a osob při využívání Služeb poskytovaných prostřednictvím Portálu.

c) VOP jsou závazné pro všechny uživatele Služeb Portálu a tvoří nedílnou součást smluvního vztahu s Provozovatelem.

2. Definice pojmů

a) Smlouva je smlouva o užívání internetových stránek majordomus.online uzavřená elektronicky mezi Klientem a Provozovatelem registrací na Portálu.

b) Služby jsou všechny služby poskytované Provozovatelem prostřednictvím Portálu, jejich rozsah a specifikace závisí na aktuální nabídce. Službou je zejména Inzerce (po vytvoření Profilu).

c) Inzerce je druh Služby, který představuje zveřejňování inzertních oznámení v textové podobě s případnou fotodokumentací na Portálu; jedná se zejména o práce jako hlídání dětí, úklid a opravy v domácnosti a doučování.

d) Nabídkou se rozumí Inzerce Pracovníka za účelem nabídnutí vlastních Služeb Domácnostem.

e) Poptávkou se rozumí Inzerce Domácnosti za účelem získání Pracovníka na poptávané služby/práce.

f) Profil je typ Klienta. Na Portálu se rozlišují dva druhy Profilu: Domácnost a Pracovník. Klient může mít aktivní oba Profily pod jedním uživatelským účtem.

g) Domácnost je Klient, který poptává pomoc v domácnosti a hledá vhodného Pracovníka.

h) Pracovník je Klient, který nabízí pomoc v domácnosti. Nabízenou práci vykonává osobně.

i) Klient je fyzická nebo právnická osoba, která v souladu s těmito VOP na Portále zveřejňuje Inzerci. Klient, který je fyzickou osobou a který má zájem v souladu s těmito VOP zveřejnit na Portálu Inzerci, musí v době prvního zveřejnění Inzerce dosáhnout věku minimálně 15 let a mít ukončenou povinnou školní docházku.

j) Uživatel je návštěvník Portálu, který není registrovaný způsobem dle čl. 6 těchto VOP a který neuzavřel s Provozovatelem Smlouvu o užívání Portálu.

3. Internetové stránky majordomus.online

a) Internetové stránky majordomus.online jsou inzertní internetový portál umožňující Uživatelům/Klientům nabízet či poptávat služby a stanovit podmínky, za kterých mají být služby poskytovány.

b) Provozovatel Portálu zajišťuje jejich správu a údržbu. Je oprávněn publikovat nabídky Klientů veřejnosti za účelem inzerce, včetně Klientem poskytnutých fotografií, údajů o Klientovi, které si Klient sám zvolil ke zveřejnění, a popisu poskytovaných služeb a Klient dává k takovému jejich užití souhlas na dobu platnosti Smlouvy. Za účelem propagace nabídek Klientů je Provozovatel oprávněn tyto nabídky i fotografie v nich obsažené poskytnout ke zveřejnění na portálech třetích osob. Nabídky a obchodní sdělení jsou zasílány e-mailem osobám, které k tomu udělily předchozí výslovný souhlas v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

4. Ochrana práv a oprávněných zájmů Portálu majordomus.online

a) Provozovatel je vlastníkem portálu majordomus.online

b) majordomus.online je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Provozovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k portálu majordomus.online.

c) Obsah portálu majordomus.online nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil majordomus.online předem souhlas.

d) Portál majordomus.online je zakázáno zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Portálu majordomus.online,

e) Dále je zakázáno používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu majordomus.online. Portál je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů a Klientů nebo Portálu a který je v souladu s jeho určením.

5. Obecné podmínky užívání portálu majordomus.online

5.1. Práva a povinnosti Klienta

a) V rámci Inzerce smí Klient zveřejňovat pouze pracovní nabídky nebo poptávky, které se týkají hlídání dětí, úklid a opravy v domácnosti a doučování; nesmí v Inzerci nabízet jiné produkty nebo služby, a ani nesmí uvádět žádná reklamní, propagační nebo jiná oznámení, které jsou v rozporu s dobrými mravy.

b) Klient smí Portál využívat pouze v souladu s dobrými mravy, platným právním řádem a těmito Obchodními podmínkami.

c) Klient výslovně nesmí:

  • V rámci Inzerce údaje, které mohou být ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. považovány za citlivé osobní údaje; Provozovatel si vyhrazuje právo tyto údaje odstranit nebo takovou Inzerci nezveřejnit. Kontaktní údaje, jako je jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, je Klient oprávněn uvést výlučně na místě k tomu určeném;
  • Uvádět falešné, nesprávné, klamavé nebo zavádějící údaje o své nebo o jiné osobě nebo údaje o jiné osobě (včetně fotografií či audiovizuálních záznamů), ke kterým nemá výslovný souhlas s jejich uvedením na Portálu;
  • Rozmnožovat, rozšiřovat, zobrazovat na Portálu nebo jinak sdělovat prostřednictvím Portálu veřejnosti obsah, jež by mohl mít za následek porušení Práva k duševnímu vlastnictví jiných osob nebo by porušoval soukromí jednotlivců nebo osobní práva (zejména nesmí vkládat fotografie, jichž není autorem nebo k jejichž zveřejnění nemá příslušný souhlas); Klient plně odpovídá za obsah Profilu a Inzerce, a to včetně textu a fotografií. Pokud Profil či Inzerce obsahují jakékoli grafické znázornění, fotografii nebo jiný výsledek duševní tvůrčí činnosti, odpovídá za vypořádání nároků autora takového díla, příp. za získání souhlasu se zveřejněním osob znázorněných na fotografiích, výhradně Klient. Klient souhlasí s tím, že pokud budou vůči Provozovateli z důvodu porušení jakýchkoli práv třetích osob uvedených v předcházející větě vzneseny jakékoli nároky nebo postihy, Klient tyto nároky nebo postihy uspokojí a Provozovatele v celém rozsahu odškodní.
  • Vkládat nebo zveřejňovat informace a data, které mohou být v rozporu s dobrými mravy, vulgární, urážlivé, diskriminační, xenofobní, rasistické, sexistické či, dle názoru Provozovatele, jinak napadající nebo způsobilé přivodit jinému újmu;
  • Poškozovat dobré jméno Portálu;
  • Využívat kontaktní formuláře na Klienty, diskuzí ve fóru nebo jiným způsobem využívat Portál pro zasílání obchodního sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Přičemž za obchodní sdělení jsou považovány také pouhé odkazy, které vybízejí k návštěvě internetových stránek;
  • Rozmnožovat, rozšiřovat, zobrazovat na Portálu nebo jinak sdělovat prostřednictvím Portálu veřejnosti obsah, který má citlivou povahu;
  • Mít záznam v Rejstříku trestů.

5.2. Práva a povinnosti Provozovatele

a) V případě, že Klient poruší své povinnosti vyplývající z těchto VOP, případně z právních předpisů vztahujících se k činnosti Klienta na Portálu, je Provozovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy a zrušit uživatelský účet s okamžitou účinností a/nebo odstranit či upravit nabídku nebo poptávku Klienta z Portálu a/nebo deaktivovat uživatelský účet.

b) Provozovatel má právo okamžitě zrušit nebo deaktivovat uživatelský účet a odstranit nabídku či poptávku, jestliže by nabídka či poptávka mohla být v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy, případně by mohla mít negativní vliv na dobrou pověst Portálu.

c) Klienti, uživatelé nebo zájemci o uzavření smlouvy nemají žádný právní nárok na užívání Portálu nebo na uzavření Smlouvy. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. odstoupit od Smlouvy se stávajícím Klientem nebo omezit jeho přístup k některým službám, a to za podmínek uvedených v těchto VOP.

6. Registrace klienta a uživatelský účet

a) Podmínkou nabízení služeb nebo poptávání služeb prostřednictvím Portálu je bezplatná registrace Uživatele, tj. uzavření Smlouvy.

b) Klient je povinen při registraci zadat své jméno, příjmení, emailovou adresu a heslo, a prohlášení, že souhlasí s obchodními podmínkami Portálu. Jméno, příjmení a emailovou adresu zadané během registrace nelze změnit.

c) Provozovatel je oprávněn vyzvat Klienta v případě pochybností o správnosti údajů zadaných při registraci k prokázání jejich správnosti a pravdivosti. Nebude-li této výzvě v přiměřené době vyhověno, je Provozovatel oprávněn uživatelský účet Klienta deaktivovat a v případě, že nebude v přiměřené lhůtě stanovené Provozovatelem vyhověno ani opakované výzvě, účet zrušit.

d) Po úspěšné registraci bude Klientovi na jeho zadanou kontaktní e-mailovou adresu zaslána aktivační zpráva, v níž bude uveden link, po jehož otevření dojde k aktivaci účtu Klienta na Portálu.

e) Klienti mají přístup ke svým údajům a mohou je změnit. Klienti jsou také oprávněni zažádat o jejich odstranění z databáze Portálu.

f) Zakazuje se jakákoli dispozice s uživatelským účtem jiného Klienta.

g) Každý klient je oprávněn vlastnit pouze jeden uživatelský účet.

7. Profily a zadávání inzerátů

a) K získání kontaktu na jiného Klienta není nutné mít vyplněný Profil.

b) Pro vložení Inzerátu musí mít Klient vytvořen svůj Profil(-y), aby bylo možné Inzerát zařadit do Nabídky nebo Poptávky.

c) Na jednom uživatelském účtu mohou být aktivní dva Profily (Nabídka / Poptávka).

d) Profil i Inzerát můžou být zveřejněny po celou dobu poskytování Služeb, kdykoliv aktualizovány a Klient je může kdykoli z Portálu stáhnout. Poskytovatel si vyhrazuje právo smazat Profily, které jsou neaktualizované déle jak jeden rok. Za aktualizaci se v tomto případě považuje i přihlášení do svého uživatelského účtu.

8. Cena Služby

a) Portál nabízí Klientům další Služby určené ke zviditelnění své Nabídky nebo Poptávky. Po dobu pilotního provozu Portálu jsou využití Nabídky i Poptávky, registrace Účtů i Inzerce bezplatné.

b) Ukončení pilotního provozu oznámí Provozovatel na Portálu s předstihem nejméně jeden kalendářní měsíc. V oznámení zároveň zveřejní, jaké služby zůstávají bezplatné, a ohledně placených služeb zveřejní na Portálu ceník, platební podmínky a další podrobnosti přechodu na placené využití Portálu.

9. Ochrana osobních údajů

a) Nakládání s osobními údaji Klientů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOU“).

b) Klient dává při registraci souhlas Provozovateli se shromažďováním a zpracováním veškerých svých osobních údajů, které na portál majordomus.online zadá, za účelem poskytování služeb dle těchto VOP a Smlouvy, za účelem vedení evidence Klientů a za účelem budoucího vedení přehledu o platbách Klientů, a to elektronickými prostředky s využitím elektronických i mechanických prostředků zabezpečení.

c) Klient dále dává souhlas s předáním svých osobních údajů prostřednictvím zveřejnění na Portálu, a to zejména jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, ostatním Uživatelům/Klientům za účelem zprostředkování možnosti uzavřít smlouvu s jiným Uživatelem/Klientem, jenž se týká nabídky či poptávky Klienta.

d) Klient dává tímto Provozovateli výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu se ZOOU, pokud takovéto osobní údaje Provozovateli zadá.

e) Souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů se poskytuje na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Klient bezplatně kdykoliv u Provozovatele písemnou formou odvolat, a to na adrese sídla Provozovatele nebo zasláním e-mailové zprávy na kontaktní e-mailovou adresu Provozovatele kveta.spevackova@majordomus.online. Provozovatel garantuje Klientovi i další práva uvedená v ustanovení § 11 a § 21 ZOOU. V případě odvolání souhlasu však bere na vědomí, že Provozovatel má právo odstoupit od Smlouvy (registrace Klienta bude Provozovatelem zrušena).

f) Klient má právo vědět, jaké osobní údaje o něm Provozovatel shromažďuje. Všechny tyto údaje má k dispozici na svém Profilu. Pokud Klient zjistí, že jsou uchovávané údaje nepravdivé nebo neúplné, má zejména právo požadovat jejich blokování, opravu, doplnění či výmaz.

g) Zpracovatelem osobních údajů, sdělených Provozovateli v souvislosti se s registrací na Portálu a se Smlouvou, je Květa Spěváčková.

h)  Klient tímto dává výslovný souhlas s tím, aby Provozovatel užil jeho adresu elektronické pošty a adresu bydliště nebo sídla k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se služeb, poskytovaných Provozovatelem. Klient je oprávněn kdykoliv a zdarma Klient tímto dává výslovný souhlas s tím, aby Provozovatel užil jeho adresu elektronické pošty a adresu bydliště nebo sídla k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se služeb, poskytovaných Provozovatelem. Klient je oprávněn kdykoliv a zdarma

i) Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu Klienta nebo osobních údajů Klienta třetí osobou, pokud Klient sdělil svůj uživatelský účet a heslo třetí osobě nebo takové třetí osobě umožnil k těmto údajům přístup.

j) Provozovatel doporučuje Klientům, aby si předtím, než se Klienti dohodnou na vzájemné spolupráci, vyžádali od druhé strany dostatečné množství informací a dokladů, na základě kterých si mohou ověřit pravdivost, úplnost a aktuálnost všech zveřejněných informací.

k) Provozovatel neshromažďuje žádné informace, doklady nebo jiné skutečnosti o svých Klientech. Provozovatel dále ponechává Klientům na zvážení, zda v rámci Profilu zveřejní fotografii (zveřejnění fotografie na Portálu není povinné).

10. Vznik, změna a zánik smluvního vztahu

a) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

b) Klient dává při registraci souhlas Provozovateli se shromažďováním a zpracováním veškerých svých osobních údajů, které na portál majordomus.online zadá, za účelem poskytování služeb dle těchto VOP a Smlouvy, za účelem vedení evidence Klientů a za účelem budoucího vedení přehledu o platbách Klientů, a to elektronickými prostředky s využitím elektronických i mechanických prostředků zabezpečení.

c) Provozovatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že v případě, že se Klient dopustí:

  • prokazatelného podstatného porušení smluvní povinnosti; nebo
  • nepodstatného porušení smluvní povinnosti a ani na výzvu Provozovatele nesplní svou povinnost v dodatečné přiměřené lhůtě.

d) Písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy se doručuje Klientovi na jím uvedenou adresu v registraci.

11. Vyloučení odpovědnosti Provozovatele

a) Uživateli/Klientovi nevzniká v souvislosti s užíváním portálu XXX.cz nárok vůči Provozovateli ani jeho zaměstnancům, osobám spolupracujícím s Provozovatelem nebo osobám jinak se podílejícím na provozu portálu majordomus.online (dále jen „Provozovatel a osoby spolupracující“) na úhradu skutečných škod ani jiné majetkové či nemajetkové újmy způsobené v souvislosti s protiprávním jednáním jiného Uživatele/Klienta.

b) Provozovatel a osoby spolupracující se nepodílí na obsahu vloženém Klientem, tj. na obsahu uživatelského účtu Klienta, hodnocení, diskusních fór či skupin vyskytujících se v rámci portálu a přístupných prostřednictvím sítě internet a za tento obsah neodpovídají. V případě jakéhokoliv podezření z porušení právních předpisů je Provozovatel oprávněn deaktivovat uživatelské účty. Při podezření ze spáchání trestného činu Provozovatel uvědomí orgány činné v trestním řízení.

c) Provozovatel neodpovídá za obsahovou stránku Služby poskytnuté (zveřejněné) na Portálu, zejména za její grafické provedení (např.: logo, fotografie nebo jiný výsledek duševní tvůrčí činnosti) a za jejich gramatickou správnost. Za porušení jakýchkoli práv třetích osob poskytnutím Služby na Portálu odpovídá výhradně Klient. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené poskytnutím Služby na Portálu.

d) Provozovatel není odpovědný za žádné přímé ani nepřímé škody způsobené zveřejněním Inzerce nebo Profilu či využitím údajů z Portálu.

e) Klienti berou na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn popř. povinen dle platné právní úpravy předat osobní údaje Klienta orgánům činným v trestním řízení, orgánům státní správy nebo poškozené osobě, pokud vyjde najevo, že Klient se na portále majordomus.online dopustil jednání, pro které bylo zahájeno trestní nebo správní řízení nebo kterým mohl způsobit majetkovou nebo nemajetkovou újmu třetí osobě.

f) Provozovatel a osoby spolupracující prostřednictvím Portálu nabízí pouze výslovně uvedené vlastní služby, ale neúčastní se uzavírání smluv mezi Klienty navzájem. Provozovatel a osoby spolupracující rovněž neprovádí kontrolu nabízených služeb a negarantuje splnění smluv a jiných dohod uzavřených mezi Klienty ani za jejich plnění neodpovídá. Stejně tak neodpovídá za porušení právních předpisů ze strany Klienta v souvislosti se smlouvami či dohodami uzavřenými mezi Klienty.

g) Odpovědnost za výběr smluvního partnera je výhradně na Klientovi. Klient bere na vědomí, že internetové stránky zosobňují rizika, která spočívají v povaze používaného média. Je si vědom toho, že identifikace Klientů na internetu je komplikovaná a Provozovatel přes bezpečnostní opatření nemůže zaručit, že některý Klient neuvedl či neuvádí Provozovateli nebo ostatním Uživatelům/Klientům nepravdivé osobní údaje. Uživatel/Klient je proto povinen sám ověřit identitu svého smluvního partnera. Provozovatel portálu neodpovídá za správnost identifikačních údajů Klienta.

h) Provozovatel nezaručuje Klientům nalezení vhodné osoby na poskytování prací, resp. nalezení příležitosti na poskytování prací, a ani nepřebírá v žádném ohledu žádnou záruku či odpovědnost za výsledek, kvalitu a úroveň plnění příslušného Klienta.

i) Provozovatel nepůsobí jako zprostředkovatel, obchodní zástupce ani zmocněnec Klientů a nepřebírá od Klientů žádnou formu provize za zprostředkování.

j) Provozovatel neodpovídá za správnost a úplnost informací uvedených na Portálu a neposkytuje žádnou záruku při používání takových informací pro příslušný účel.

12. Reklamační řád

a) Klient má právo reklamovat chybu („dále jen Chyba“), která se vyskytla na Portálu v souvislosti s jemu poskytovanou Službou. Chybou na straně Provozovatele se rozumí zejména nefunkčnost Služeb uvedených v Objednávce, a to po dobu delší než šestnáct (16) hodin za období předcházejících třiceti (30) dnů. Chybou na straně Provozovatele není, pokud Služby nejsou u Klienta dostupné v důsledku výpadku připojení Klienta na síť Internet anebo v důsledku jiných skutečností, za které Provozovatel neodpovídá.

b) Lhůta pro uplatnění reklamace je nejpozději 14 dní ode dne, kdy Klient Chybu zjistil anebo mohl zjistit.

c) Klient je oprávněn uskutečnit reklamaci písemně (na adresu sídla Provozovatele či e-mailem: (kveta.spevackova@majordomus.online), přičemž reklamace musí být doručena Provozovateli. Provozovatel se zavazuje oznámit výsledek vyřízení reklamace do čtrnácti (14) dní ode dne jejího převzetí.

d) Provozovatel tímto informuje Klienty – spotřebitele, že orgánem příslušným k mimosoudnímu řešení případných sporů mezi Provozovatelem a Klientem – spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, http://www.coi.cz.

13. Společná a závěrečná ustanovení

a) Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu a doplnění VOP, přičemž o změnách bezodkladně informuje Klienty tak, že změny zveřejní na Portále a uvede datum, od kterého tyto změny nabývají platnosti. Nabytím platnosti nových VOP pozbývají platnosti původní VOP.

b) Neakceptuje-li Klient změny VOP nebo jiné přílohy Smlouvy, má právo Smlouvu vypovědět.

c) Veškeré vztahy neupravené ve Smlouvě a/nebo VOP se řídí platnými právními předpisy ČR.

d) Odlišná ustanovení Smlouvy mají přednost před VOP. Působnost VOP anebo jejich části je možné vyloučit jen ve Smlouvě písemnou dohodou Smluvních stran.

e) V případě, že by některé ustanovení těchto VOP bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí VOP nebo Smlouvy.

f) Tato VOP jsou vytvořena v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky a jsou závazná pro obě strany. Klient akceptací těchto VOP potvrzuje, že byl s těmito VOP seznámen v plném rozsahu a zavazuje se jimi řídit.

g) Tyto VOP nabývají platnost a účinnost dnem 1.3.2018